CONSELHO IMPRENSA INFORMA SERVIÇO BA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
.:: 2017 Tinan Sagrada Escritura : Moris Ba Biblia, Iha Biblia, Ho Biblia, No Husi Biblia ::.


Nuticias Detalho

CONSELHO IMPRENSA INFORMA SERVIÇO BA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Image 03

RTKNews,(edição Sexta-Feira 16/03/2018); Dili-Presidente Conselho Imprensa/ Virgilio da Silva Guterres/ hasoru malu ho Presidente da República/ Doutór Francisco Guterres Lu Olo/ iha Palacio Presidencial Nicolao Lobato/ Bairro Pité/ Dili// Liu husi encontro refere atu informa ba Presidente da República kona ba serviço Conselho Imprensa nian// Ba jornalista sira Virgilio hateten/ liu husi audencia importante nee atu convida Presudente da República/ Doutor Francisco Guterres Lu Olo/ atu participa iha ceremonia ensseramento ba Forum Díalogo Dili nebe sei realiza iha loron 29 Fulan Maio tinan nee// Iha fatin hanesan/ Presidente Conselho Imprensa nee hatutan/ iha audencia nee mos informa ba Presidente da República kona ba serviço Conselho Imprensa nian/ liu liu relata kona ba serviço jornalista sira iha terreno//
Komentario :


Prense Komentario :
Naran :
Website :
Komentario
 
 (Hatama kode 6 iha leten)

 

Notisia Seluk

CONSELHO IMPRENSA INFORMA SERVIÇO BA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

RTKNews,(edição Sexta-Feira 16/03/2018); Dili-Presidente Conselho Imprensa/ Virgilio da Silva ...

EX-PRIMEIRO MINISTRO LANÇA PLANO AÇÃO NACIONAL RESOLUÇÃO CONSELHO SEGURANÇA ONU 1325

RTK News, edio Sexta Feira 21-10-2016 : Primeiro Ministro Rui Maria de Arajo Quinta feira nee ...

CHAMADA HODI CESSAR-FOGO IHA FUNU IÊMEN NIAN, WAINHIRA LIUTIHA BOMBARDEIO

RTKNews,(edição Terça  Feira 18/10/2016);Dili-SBS World News Radio: ...

ATAQUE CONTRA ACAMPAMENTOS ISIS NIAN, LAOS HO VINGANÇA

RTKNews,(edição Terça  Feira 18/10/2016);Dili-Rádio ...

Programa Seluk

RONA NO HALO TUIR

HAU NIA INAN NO MAUN ALIN SIRA MAK; SIRA NEBE RONA NO HALO TUIR MAROMAK NIA LIAFUAN  (Husi ...

JESUS MAK PAO MORIS.

Belun Católica doben sira hotu, ohin ita tama ba domingo sanulu resin-sia tempo  ...

EMA NEBE HAN AI-HAN NEE, NIA SEI MORIS BA NAFATIN

LEITURA NO REFLEXÃO BA DOMINGO XIX TEMPO COMUM Primeira Leitura Lia hosi Livru Liurai sira ...

HAU MAK AI-HAN MORIS NIAN, EMA NEBE HAKBESIK HAU, NIA SEI LA HAMLAHA TAN; EMA NEBE FIAR IHA HAU, NIA

HAU MAK AI-HAN MORIS NIAN, EMA NEBE HAKBESIK HAU, NIA SEI LA HAMLAHA TAN; EMA NEBE FIAR IHA HAU, ...

IMI BUKA HAU, ...TAN IMI HAN PO TOO BOSU DIDIAK

LEITURA BA DOMINGO XVIII TEMPO (COMUM) BAIBAIN. Primeira Leitura: Lia housi Livro Êxodo (Ex ...

Hit Counter

Visita Ohin Loron : 869
Total Visitor : 1522700
Hits Ohin Loron : 3227
Total Hits : 10828608
Online Hela : 9