Inundasaun: Entre Dezastre Natureza no ‘Dezastre Umana’

Introdusaun
Fenomena inundasaun hanesan mos dezastre natureza ne’ebe sempre mosu wainhira iha tempu udan. Maibe, faktus udan monu rai laos faktor determinasaun ba inundasaun. Udan ben laos sai medida ida hodi konkluza katak inundasaun ne’e dezastre natureza. Husi ne’e ita komprende katak inundasaun laos deit dezastre natureza, maibe mos hanesan ‘dezastre humana.’
Hare ba realidade inundasaun iha cidade Dili (01-03-2021), iha tempu udan hatudu momos mai ita katak iha buat barak mak sai hanesan faktores determinasaun ba inundasaun ida ne’e. Faktores sira ne’e, bele akumula ba iha kategoria bot rua mak hanesan, kauza pasivu no kauza aktivu. Husi kauza rua ne’e ita bele defini katak inundasaun hanesan mos dezastre natureza no desastre mana.’

Inundasaun: Entre Dezastre Umana no Dezastre  Natureza Koalia konaba dezastre, orientasaun husi ita nia hanoin foka liu ba akontesementu ne’ebe fo ameasa ba ema nia moris, ne’ebe rezulta moras, no mate. Bazeia ba realidade inundasaun iha Cidade Dili, ita hasoru problema bot ne’ebe ameasadu ba ita ema nia vida moris. Por exemplu, inundasaun iha tinan 2020, fulan Marsu, iha Cidade Dili, ne’ebe rezultadu abitante sira nia hela fatin sai estragus, dokumentus importante lakon, ate ema balun lakon vida. Faktus sira ne’e no fim hamosu perguntas barak iha ita nia hanoin no fo sala ba malu.

Faktus sira ne’e halo ita, no grupu balun kestiona sistema servisu Governu nian, bazeia ba drenagen no planeamentu territorial urbana nian; parte seluk mos ita hahu halo ezame de konsiensia konaba aktus ita nian rasik hasoru natureza-ambiente. Hanesan, hau temi ona iha leten konaba faktores ne’ebe hamosu inundasaun em geral, no espesifiku cidade Dili, hatudu momos katak inundasaun laos dezastre natureza deit, maibe mos ‘dezastre umana.’ Dezastre natureza hanesan transformasaun natureza ou ambiente ne’ebe fo ameasa bot ba vida moris ema nian no ambiente. Dezastre natureza bele kategoria ba inundasaun, rai nakdoko, rai monu, anin bot, tasi sae-tsunami, moras (covid-19). ‘Dezastre umana’ hanesan terminologi pesoal ne’ebe hau hasai bazeia ba aktus ita ema nian relevante ou relasiona ho natureza ou ambiente. Hare ba konteudu liafuan ‘dezastre’ hanesan prosesu ne’ebe ameasadu, ita bele defini konteudu husi liafuan ‘umana’. Liafuan ‘umana’ refere ba ita ema, no ninia (ema nia) atividade ou dinamika moris loron-loron. No fim, atu dehan deit katak ‘dezastre umana’ hanesan aktus ou aktividade ema nian ne’ebe fo impaktu ameasadu ba ema seluk no mos ambiente. Por exemplu, aktividade hari uma iha fatin ne’ebe providu, soe lixu arbiru, no jestaun drenajen ne’ebe la organiza ho diak.

Relasiona ho inundasaun ne’ebe akontese iha cidade Dili, iha faktores lima ne’ebe mak sai hanesan sasukat, oinsa ita bele hatene no deskobre inundasaun sei mosu iha tempu udan.
Faktores lima ne’e klasifika ba parte rua mak hanesan, kauza pasivu no kauza aktivu. Kauza Pasivu ba inundasaun mak hanesan faktor jeolojiku/rai, klimatiku/udan, topografiku/landscape, no ordenamentu ba abitante. Kauza aktivu ba inundasaun mak faktor umanu (ema). Husi faktores sira ne’e, faktor umana (ema) sai hanesan kauza aktivu ne’ebe fo impaktu bot ba inundasaun. Por exemplu aktividade hari hela fatin (uma) iha area (rai-jeolojiku) ne’ebe ihapotensia atu supa udan be’en. Ou soe lixu arbiru no limitasaun ba stratejiku jestaun ne’ebe diak ba lixu.

Aktivida umana (kauza aktivu) sai hanesan sakukat importante ba ita atu deskobre akotensimentu inundasaun iha cidade Dili. Se na realidade ema hatene kontrolu an hodi jere lixu ho diak, no komprende fatin (rai) ne’ebe mak diak no bele hodi hari uma ou edifiu, no fim inundasaun mos la akontese. Bazeia ba faktores (kauza aktivu no kauza pasivu) sira ne’e, no fim inundasaun hamosu dezastre ne’ebe fo impaktu la diak ba ambiente no abitante (ema). Inundasaun hanesan rezultasu husi ‘dezastre umana’ ne’ebe fo impaktu ba dezastre natureza. Konkluzaun Inundasaun hanesan rezultasu husi ‘dezastre umana’ ne’ebe fo impaktu ba dezastre natureza. Jestaun diak ba umana (ema) sei hamenus inundasaun em jeral, espesifiku iha cidade Dili. Perguntas mak ne’e, jestaun umana (ema) ida oinsa? Jestaun (managementu) umana mak oinsa ita ida-idak iha konsiderasaun atu respeita ambiente. Konsiderasaun umana ne’e hamoris liu husi konsiensia pesoal atu la bele soe foer arbiru, tesi ai arbiru, hari uma arbiru. Jestaun umana mos presija partisipasaun governu hodi bele jere ho diak parte drenajen, no fo sensaun administrativu ba ema sira ne’ebe viola lei ambiental (soe lixu arbiru, tesi ai arbiru, nst).

Aleinde ida ne’e, solusaun ne’ebe efektivu, desenvolvidu no sustainable sustentabel hodi minimaliza inundasaun mak garantia be dalan (DSA-Daerah Aliran Sungai) ho diak; no aranja
fasilidade hodi akumula udan ben.

* Hakerek na’in Alumnus Filozofia-Teologi Sanata Dharma, no agora sai hanesan Estudante Mastradu Ciencia Ambiental, Universidade Diponegoro, Semarang,

Popular